Biuletyn Informacji Publicznej
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o.

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: inwestycjeregionalne.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Białkowska-Struzińska, sekretariat@inwestycjeregionalne.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 798 801 749. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działając w celu wypełnienia obowiązków określonych w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami informujemy, że KPIR sp. z o.o. znajduje się w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wały gen. Sikorskiego 15. Obiekt jest niedostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem w innej lokalizacji; potrzebę taką należy zgłosić przynajmniej dzień przed planowaną wizytą, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@inwestycjeregionalne.pl.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-11-30 14:01
  • zmodyfikował: Anna Białkowska
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-16 09:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13595
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-16 09:32:49